Pracujące Mamy - program szkoleniowo doradczy oraz staże/praktyki dla młodych matek

Porady dla pracujących mam - zadaj pytanie, porozmawiaj, zadzwoń...
Prawnik Psycholog Doradca zawodowy

REGULAMIN

 

I. Informacje wstępne

§1

Niniejszy dokument stanowi regulamin korzystania z zasobów portalu w ramach projektu „www.pracujacemamy.pl - kampania promocyjno-informacyjna”, zwanym w dalszej części regulaminu portalem.  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, współfinansowanym ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§2

Podmiotem realizującym Projekt jest Fundacja Edukacji Europejskiej w partnerstwie z firmą Petra Consulting, mające swoje siedziby w Wałbrzychu.


DEFINICJE

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe terminy mają następujące znaczenie:

"Regulamin" - ogólne zasady udostępniania i korzystania z portalu www.pracujacemamy.pl

"Portal” – czyli serwis www.pracujacemamy.pl

"Konto” – konto w portalu www.pracujacemamy.pl umożliwiające dostęp do zasobów portalu.

"Użytkownik” – internauta (kobieta, pracodawca, osoba spełniająca kryteria dostępu) która zarejestrowała się w portalu i uzyskała login i hasło dostępu.

"Login” –nazwa, jaką posługuje ię Użytkownik podczas dostępu do portalu.

"Ustawa" - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

"Administrator” – osoba mająca pełne prawa dostępu do portalu, mogąca usunąć Użytkownika.

"E-book” – elektroniczna publikacja możliwa do ściągnięcia przez zarejestrowanych Użytkowników portalu.

"Lider” – Fundacja Edukacji Europejskiej, lider w projekcie „www.pracujacemamy.pl - kampania informacyjno-promocyjna”.

"Partner”, "Realizator” – Petra Consulting, partner w projekcie „www.pracujacemamy.pl - kampania informacyjno-promocyjna”. Realizator portalu.

II. Warunki dostępu do portalu

 §3

Projekt skierowany jest do kobiet pozostających bez zatrudnienia, w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (grupa docelowa).

Druga grupa mogąca korzystać z zasobów portalu to pracodawcy, zainteresowani umieszczaniem ofert pracy oraz propozycji szkoleń dla kobiet.

§4

Pierwszeństwo dostępu do portalu posiadają kobiety spełniające kryteria grupy docelowej.

§5

 1. W miarę swoich możliwości Lider i Partner nie zamierzają ograniczać dostępu do wsparcia dla kobiet nie spełniających kryteriów grupy docelowej. Każda kobieta, która imiennie zarejestruje się w portalu informacyjno-doradczym uzyska pełny dostęp do funkcjonalności portalu.
 2. W przypadku pracodawców jedyną formą dostępu do możliwości zamieszczania ofert pracy, szkoleń oraz uzyskania informacji nt zatrudniania przy wykorzystaniu elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy jest przejście pełnej procedury rejestracyjnej.

§6

 1. W ramach portalu informacyjno-doradczego publikowane są treści związane z aktywizacją zawodową (selekcjonowane oferty pracy, informacje na temat Elastycznych Form Zatrudnienia, sukcesów kobiet w regionie, dostępu do innych projektów oraz programów wsparcia, łącza do ważnych zasobów w Internecie), e-booków i świadczone są bezpłatne usługi doradztwa zawodowego, prawnego i psychologicznego on-line.
 2. Publikowanie ofert prace w obszarze: Dam pracę i Szukam pracy oraz ofert szkoleniowych jest każdorazowo zatwierdzane przez Administratora.

§7

Program wsparcia informacyjno-doradczego jest dostępny dla wszystkich uczestników projektu zarejestrowanych w portalu.

§8

Portal informacyjno-doradczy posiada także funkcjonalności nowoczesnego serwisu społecznościowego, umożliwiając uczestniczkom projektu wzajemną pomoc w ramach komunikacji za pośrednictwem tworzenia listy kontaktów, organizowania dyskusji w forach.

§9

 1. W celu założenia i korzystania z portalu www.pracujacemamy.pl, Użytkownik powinien wypełnić Formularz w zakresie określonym przez Realizatora jako obowiązkowy, a następnie przesłać wypełniony Formularz drogą elektroniczną poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu. W przypadku Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych, czynności wskazane w zdaniu poprzednim dokonywane są przez przedstawiciela ustawowego lub/i opiekuna prawnego Użytkownika.
 2. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:
  1. Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne);
  2. dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika/przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą;
  3. osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych również przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika;
  4. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe oraz przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Użytkownik nie posiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego);
  5. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania wyboru Loginu, który:
 • nie jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub nazwiskiem osoby, która nie wyraziła na to zgody i może skutecznie sprzeciwić się wykorzystaniu tego znaku towarowego lub nazwiska jako Loginu przez Użytkownika;
 • nie wprowadza osób trzecich w błąd co do osoby, do której należy Login w Portalu (w szczególności poprzez sugerowanie, że jest się pracownikiem lub współpracownikiem Portalu/Realizatora/Lidera);
 • nie stanowi słowa/słów powszechnie uznawanego za wulgarne lub obraźliwe;
 1. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od prób wykorzystywania Loginów lub Haseł należących do innych osób, jeżeli nie wyraziły one na to zgody;
 2. wypełniając Formularz Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do powstrzymania się od naruszania praw osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych;
 3. Użytkownik nie może posługiwać się Loginem, który został uprzednio wybrany i jest używany przez innego Użytkownika w celu korzystania z Portalu.
 4. Przesłanie wypełnionego Formularza jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynnością prawnych - przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, postanowień Regulaminu;
  2. złożeniem przez Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą;
  3. upoważnieniem Lidera i Partnera do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w Formularzu w celu pełnego rozliczenia projektu, zgodnie z zapisami w Formularzu;
  4. upoważnieniem Lidera i Partnera do przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych w celach związanych z reprezentowaniem Użytkownika i składaniem oświadczeń określonych w Regulaminie oraz na Stronach Portalu;
  5. przyjęciem do wiadomości prawa dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych wpisanych do Formularza (Użytkownik nie posiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego).
 5. Ten sam Użytkownik może posiadać równocześnie nie więcej niż 1 Login dający mu dostęp do Portalu.
 6. Osobą uprawnioną do dokonywania czynności związanych z obsługą portalu jest Administrator.
 7. Zgodnie z systemem realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Użytkownik rejestrując się w serwisie i przystępując do projektu wyraża zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest określenie skuteczności kanałów informacyjno-promocyjnych, doskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb innych uczestników. Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
 8. Realizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do umożliwienia WP przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Realizatora.
 9. Podanie przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych lub usunięcie danych uprawnia Realizatora do Zablokowania Konta umożliwiającego dostęp do Portalu.
 10. Konto Portalu jest udostępniane Użytkownikowi niezwłocznie po jego założeniu i wykonaniu przez Realizatora czynności technicznych niezbędnych do udostępnienia Konta Portalu.

10.  Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników i przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych jest Lider i Partner. Lider i Partner są przy tym uprawnieni do powierzania przetwarzania danych osobowych osobom trzecim (Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia oraz organom nadrzędnym w związku z realizacją projektu w ramach POKL), z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Lider i Partner zapewni Użytkownikowi i przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu powierzy przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.

11.  Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania usług, korzystania z doradztwa, forum, transmisji i dystrybucji pobranych materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:

 • nie zakładania tematów na forum o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrym obyczajem,
  • działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników,
  • nie podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników Portalu
  • nie podejmowania działań będących w sprzeczności z Ustawą.

11.  Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego skasowania każdej treści umieszczonej przez Użytkownika w ramach portalu (ogłoszenia, szkolenia, forum), bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu.

12.  W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez Regulamin, ale zostaną przez Administratora uznane za niepożądane, Administrator może zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie Regulaminu.

13.  Użytkownik ma prawo do rezygnacji z udziału w portalu, w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian Regulaminu. Żądanie usunięcia musi być przysłane na adres: admin@pracujacemamy.pl z adresu, który został podany przez Użytkownika podczas rejestracji na serwisie. Raz usunięte treści nie może być potem przywrócone. Realizator nie wykonuje kopii usuniętych treści i nie przesyłają ich Użytkownikom. 

III. Zmiany Regulaminu

§10

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Portalu.
 2. Realizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na niniejszej stronie internetowej, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.

IV. Biuro projektowe i kontakt

§11

 1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z funkcjonowaniem portalu należy kierować na adres: admin@pracujacemamy.pl Administrator udzieli informacji na każde zapytanie w ciągu 21 dni. Zapytanie musi być z adresu, który został podany podczas rejestracji na serwisie. W innym przypadku Administrator nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi.
 2. Biuro projektu jest prowadzone przez Lidera i znajduje się przy ul. Rynek 7-7a w Wałbrzychu. Biuro projektowe czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-15. Numery telefonu do biura projektowego tel./fax 074 849 21 33, tel./fax 074 664 04 02. kontaktowe adresy e-mail projektu to grzegorz@pracujacemamy.pl, sylwia@pracujacemamy.pl